Regulamin Mistrzostw Polski PRO-AM 2018

MISTRZOSTWA POLSKI W  TAŃCU  TOWARZYSKIM

w kategorii PRO-AM

Warszawa – 24 marca 2018 r.

REGULAMIN

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim rozgrywane są na podstawie delegacji art. 13 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)

 

2. ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy „Tu Się Tańczy”
 • TU SIĘ TAŃCZY Akademia Tańca Monika Sołowiej-Sulewska
 • Polski Związek Tańca Sportowego

 

3. DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA MISTRZOSTW POLSKI:

 • 24 marca 2018 r. (sobota), godz. 17:00                             
 • Sala Widowiskowa, ul. Poligonowa 32, Warszawa

 

4. KATEGORIE:

Mistrzostwa Polski zostaną  rozegrane w następujących kategoriach:

 

nazwa kategorii tanecznej     tańce                              roczniki AMATOR              

Single Dance / Open              WA - Walc Angielski       A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              T     - Tango                    A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open             WW - Walc Wiedeński    A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              F      - Foxtrot                 A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              Q     - Quickstep             A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open              CC   - Cha-Cha               A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              S      - Samba                  A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              R      - Rumba                 A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              PD    - Paso Doble          A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Single Dance / Open              J       - Jive                        A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open             WA - Walc Angielski        B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             T     - Tango                      B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open            WW - Walc Wiedeński      B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             F      - Foxtrot                   B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             Q     - Quickstep               B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open             CC   - Cha-Cha                B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             S      - Samba                   B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             R      - Rumba                  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             PD    - Paso Doble           B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Single Dance / Open             J       - Jive                         B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

AMATORZY z rocznika gr. C mogą startować w gr. B, ale muszą wybrać tylko jedną kategorię

Single Dance / Open             WA - Walc Angielski        C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open             T     - Tango                     C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            WW - Walc Wiedeński     C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            F      - Foxtrot                   C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            Q     - Quickstep               C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

 

Single Dance / Open            CC   - Cha-Cha                 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            S      - Samba                   C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            R      - Rumba                  C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            PD    - Paso Doble           C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open            J       - Jive                         C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

 

Scholarship / Open             WA, T, WW, F, Q                C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Scholarship / Open             CC, S, R, PD, J                    C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

 

Scholarship / Open             WA, T, WW, F, Q                A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

Scholarship / Open             CC, S, R, PD, J                    A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Scholarship / Open            WA, T, WW, F, Q                  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

Scholarship / Open             CC, S, R, PD, J                     B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

 1. Mistrzostwa Polski mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników w każdym tańcu (Single Dance) oraz w kombinacji 5 tańców (Scholarship) w stylach standardowym i latynoamerykańskim, w trzech kategoriach wiekowych. Żeby umożliwić rywalizację o tytuły mistrzowskie wszystkim parom (nie tylko najwyższej kategorii Gold), organizator zdecydował, że Mistrzostwa zostaną rozegrane w kategorii OPEN.

 

 1. Dopuszczalny jest start AMATORÓW rocznik C, z rocznikiem B, w kategorii Single Dance / OPEN i Scholarschip, z zastrzeżeniem, że muszą zdecydować się tylko na start w jednym z nich.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Mistrzostwach Polski PRO-AM w tańcu towarzyskim mogą startować pary w którym jeden z zawodników jest PRO – czyli tancerzem turniejowym zajmującym się tańcem amatorsko lub profesjonalnie, lub będący instruktorem, który spełni następujące warunki:
  1. posiada  licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym

Jeżeli nie posiada powinien wypełnić wniosek o przyznanie licencji (wzór wniosku w zał. Nr 2 – licencja zawodnika 2018)

  1. jest zgłoszonym do rywalizacji sportowej w ramach Polskiego Związku Tańca Sportowego w roku 2018 (dotyczy zawodników, którzy posiadają  licencji PZTSport wydaną przed 2018 rokiem)

- zgłoszenie odbywa się przez wniesienie opłaty 30 zł na konto PZTSport:

PeKaO S.A. XVI O/Warszawa  Nr 53 1240 2135 1111 0000 3870 5366

  1. posiada ważne badania lekarskie (zaświadczenie lub książeczkę sportowo-lekarską) potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania tańca sportowego (ważność badań 6 m-cy).

oraz drugi będący AMATOREM (AM) – czyli osobą zajmująca się tańcem rekreacyjnie, która złoży oświadczenie że nie są jej znane żadne przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiały by jej udział w w/w imprezie, ze względów zdrowotnych.

- formularz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika AMATORA do udziału w w/w imprezie dołączony jest do formularza zgłoszeniowego.

 1. Zawodnik PRO może wystąpić maksymalnie z 3 zawodnikami AMATORAMI w jednej kategorii.
 2. Zgłoszenie swojego udziału w Mistrzostwach Polski PRO-AM poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał. Nr 1 część A - formularz zgłoszeniowy) i przesłanie go do dnia 10.03.2018r. na adres e-mail:turniej@tusietanczy.pl (skan wypełnionego formularza)
 3. Wpłacenie wpisowego w wysokości:

- 20 zł od pary za konkurencję Single Dance

80 zł od pary za konkurencję Scholarship

Płatność przy odbiorze numeru startowego przed turniejem.

 1. Rejestracja i odbiór numeru startowego do godziny 15:00.

 

8. SĘDZIOWIE:

Mistrzostwa Polski oceniać będzie 5 - osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez Wiceprzewodniczącą Kolegium Sędziów.

 

9. NAGRANIA:

Nazwa i kolejność tańców            Ilość taktów na minutę           Czas trwania nagrań

WALC ANGIELSKI                          28-30                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

TANGO                                          31-33                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

WALC WIEDEŃSKI                         58-60                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

FOKSTROT                                     28-30                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

QUICKSTEP                                    50-52                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

CHA-CHA-CHA                               30-32                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

SAMBA                                           50-52                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

RUMBA                                          25-27                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

PASO DOBLE                                  60-62                                    od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

JIVE                                                42-44                                     od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

Sędzia Komisarz może przedłużyć maksymalny czas trwania nagrań, jeżeli w jego opinii dłuższy czas trwania nagrań jest konieczny dla właściwej oceny konkretnego tańca w danej rundzie lub w całych zawodach

 

10. NUMERY STARTOWE:

Numer startowy musi być przypięty do stroju partnera. Numery będą w dwóch kolorach, w innym dla zawodnika PRO i zawodnika AMATORA.

 

11. PROTESTY:

Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać do sędziego komisarza. Przy wnoszeniu protestu obowiązuje opłata 30 zł (nie podlega zwrotowi).

 

12. MODELOWE REGUŁY ANTYDOPINGOWE:

Wszyscy uczestnicy współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym, w tym w szczególności zawodnicy, trenerzy i wszystkie inne osoby mające związek ze współzawodnictwem sportowym w tańcu sportowym podlegają Polskim Przepisom Antydopingowym, których aktualnie obowiązująca treść jest publikowana na stronie www.antydoping.pl.

 

13. DYSKWALIFIKACJE:

Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów współzawodnictwa sportowego dokonuje komisarz zawodów z własnej inicjatywy lub na wniosek członków komisji sędziowskiej.

 

14. STROJE I REKLAMA:

 1. Stroje, w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z charakterem danego stylu tanecznego standardowego lub latynoamerykańskiego.
 2. Stroje powinny być zgodne z przyjętymi normami dla kobiet i mężczyzn w konkurencji tańca towarzyskiego.
 3. Prawo do orzekania, czy stroje w których tańczą zawodnicy spełniają powyższe wymogi należy do wyłącznej kompetencji sędziego komisarza.
 4. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość). 
 5. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

 

15. NAGRODY:

 1. Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski otrzymują medale, dyplomy i upominki.
 2. Pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki.
 3. Wszystkie pary uczestniczące w Mistrzostwach Polski otrzymują dyplomy uczestnictwa.

 

16. ZASADY SĘDZIOWANIA I PRZEBIEG MISTRZOSTW:

 1. Na Mistrzostwach Polski obowiązuje tajne sędziowanie.
 2. Ocenie sędziowskiej podlega zawodnik AMATOR.
 3. W kategorii Single Dance/OPEN w przypadku gdy zawodnik PRO zostanie zgłoszony z więcej niż jednym zawodnikiem AMATOREM, każdy taniec zostanie powtórzony, a ilość par w rundach zostanie podzielona równomiernie.
 4. Obowiązuje Skating System zliczania ocen sędziowskich.
 5. We wszystkich rundach poprzedzających finał, co najmniej 50% uczestniczących par jest typowanych do następnej rundy.
 6. W finale powinno być nie więcej niż sześć (6) par, ale jeśli zgodnie z systemem Skating, do finału kwalifikuje się więcej niż 6 par, wówczas decyzję o ilości uczestników w finale podejmuje sędzia komisarz.
 7. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników;

 

17. FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE MISTRZOSTW:

 1. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.
 2. Zawodnicy startujący w zawodach mogą być filmowani i fotografowani przez osoby znajdujące się na sali.
 3. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uzupełnieniem regulaminu są przepisy organizacji współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym.
 2. Imprezą towarzyszącą rozegraną podczas Mistrzostw Polski będzie Turniej Tańca PRO-AM, Turniej Tańca Seniorów
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez właściwego Wiceprezesa Zarządu PZTSport. w dniu 29 listopada 2017r.

 

MISTRZOSTWA POLSKI W  TAŃCU  TOWARZYSKIM

w kategorii PRO-AM

Warszawa – 27 stycznia 2018 r.

 

REGULAMIN

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Mistrzostwa Polski w tańcu towarzyskim rozgrywane są na podstawie delegacji art. 13 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)

 

2. ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy „Tu Się Tańczy”
 • TU SIĘ TAŃCZY Akademia Tańca Monika Sołowiej-Sulewska
 • Polski Związek Tańca Sportowego

 

3. DATA I MIEJSCE ROZEGRANIA MISTRZOSTW POLSKI:

 • 27 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 17:00                             
 • Sala Widowiskowa, ul. Poligonowa 32, Warszawa

 

4. KATEGORIE:

Mistrzostwa Polski zostaną  rozegrane w następujących kategoriach:

 

 

nazwa kategorii tanecznej

tańce

roczniki AMATOR

uwagi

Single Dance / Open

WA - Walc Angielski

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

T     - Tango

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

WW - Walc Wiedeński

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

F      - Foxtrot

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

Q     - Quickstep

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

CC   - Cha-Cha

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

S      - Samba

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

R      - Rumba

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

PD    - Paso Doble

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

J       - Jive

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Single Dance / Open

WA - Walc Angielski

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

T     - Tango

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

WW - Walc Wiedeński

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

F      - Foxtrot

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

Q     - Quickstep

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

CC   - Cha-Cha

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

S      - Samba

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

R      - Rumba

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

PD    - Paso Doble

  B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

J       - Jive

B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Single Dance / Open

WA - Walc Angielski

C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

AMATORZY z rocznika gr. C mogą startować w gr. B, ale muszą wybrać tylko jedną kategorię

Single Dance / Open

T     - Tango

  C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

WW - Walc Wiedeński

  C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

F      - Foxtrot

  C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

Q     - Quickstep

  C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

CC   - Cha-Cha

  C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

S      - Samba

 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

R      - Rumba

 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

PD    - Paso Doble

 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Single Dance / Open

J       - Jive

 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Scholarship / Open

WA, T, WW, F, Q

 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Scholarship / Open

CC, S, R, PD, J

 C - 1968 i starsi (50 l. i starsi)

Scholarship / Open

WA, T, WW, F, Q

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Scholarship / Open

CC, S, R, PD, J

A - 1983 i młodsi (35 l. i młodsi)

 

Scholarship / Open

WA, T, WW, F, Q

B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

Scholarship / Open

CC, S, R, PD, J

B - 1982 i starsi (36 l. i starsi)

 

 

 1. Mistrzostwa Polski mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników w każdym tańcu (Single Dance) oraz w kombinacji 5 tańców (Scholarship) w stylach standardowym i latynoamerykańskim, w trzech kategoriach wiekowych. Żeby umożliwić rywalizację o tytuły mistrzowskie wszystkim parom (nie tylko najwyższej kategorii Gold), organizator zdecydował, że Mistrzostwa zostaną rozegrane w kategorii OPEN.

 

 1. Dopuszczalny jest start AMATORÓW rocznik C, z rocznikiem B, w kategorii Single Dance / OPEN i Scholarschip, z zastrzeżeniem, że muszą zdecydować się tylko na start w jednym z nich.

 

6. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W Mistrzostwach Polski PRO-AM w tańcu towarzyskim mogą startować pary w którym jeden z zawodników jest PRO – czyli tancerzem turniejowym zajmującym się tańcem amatorsko lub profesjonalnie, lub będący instruktorem, który spełni następujące warunki:
  1. posiada  licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym

Jeżeli nie posiada powinien wypełnić wniosek o przyznanie licencji (wzór wniosku w zał. Nr 2 – licencja zawodnika 2018)

  1. jest zgłoszonym do rywalizacji sportowej w ramach Polskiego Związku Tańca Sportowego w roku 2018 (dotyczy zawodników, którzy posiadają  licencji PZTSport wydaną przed 2018 rokiem)

- zgłoszenie odbywa się przez wniesienie opłaty 30 zł na konto PZTSport:

PeKaO S.A. XVI O/Warszawa  Nr 53 1240 2135 1111 0000 3870 5366

  1. posiada ważne badania lekarskie (zaświadczenie lub książeczkę sportowo-lekarską) potwierdzające brak przeciwwskazań do uprawiania tańca sportowego (ważność badań 6 m-cy).

oraz drugi będący AMATOREM (AM) – czyli osobą zajmująca się tańcem rekreacyjnie, która złoży oświadczenie że nie są jej znane żadne przeciwwskazania zdrowotne, które uniemożliwiały by jej udział w w/w imprezie, ze względów zdrowotnych.

- formularz oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika AMATORA do udziału w w/w imprezie dołączony jest do formularza zgłoszeniowego.

 1. Zawodnik PRO może wystąpić maksymalnie z 3 zawodnikami AMATORAMI w jednej kategorii.
 2. Zgłoszenie swojego udziału w Mistrzostwach Polski PRO-AM poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zał. Nr 1 część A - formularz zgłoszeniowy) i przesłanie go do dnia 17.01.2018r. na adres e-mail:turniej@tusietanczy.pl (skan wypełnionego formularza)
 3. Wpłacenie wpisowego w wysokości:

- 20 zł od pary za konkurencję Single Dance

80 zł od pary za konkurencję Scholarship

Płatność przy odbiorze numeru startowego przed turniejem.

 1. Rejestracja i odbiór numeru startowego do godziny 15:00.

 

8. SĘDZIOWIE:

Mistrzostwa Polski oceniać będzie 5 - osobowa komisja sędziowska wyznaczona przez Wiceprzewodniczącą Kolegium Sędziów.

 

9. NAGRANIA:

Nazwa i kolejność tańców

ilość taktów na minutę

Czas trwania nagrań

Uwagi

WALC ANGIELSKI

28-30

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

Sędzia Komisarz może przedłużyć maksymalny czas trwania nagrań, jeżeli w jego opinii dłuższy czas trwania nagrań jest konieczny dla właściwej oceny konkretnego tańca w danej rundzie lub w całych zawodach

TANGO

31-33

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

WALC WIEDEŃSKI

58-60

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

FOKSTROT

28-30

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

QUICKSTEP

50-52

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

CHA-CHA-CHA

30-32

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

SAMBA

50-52

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

RUMBA

25-27

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

PASO DOBLE

60-62

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

JIVE

42-44

od 1 minuty do 1 minuty 30 sekund

 

 

 

10. NUMERY STARTOWE:

Numer startowy musi być przypięty do stroju partnera. Numery będą w dwóch kolorach, w innym dla zawodnika PRO i zawodnika AMATORA.

 

11. PROTESTY:

Protesty wyłącznie w formie pisemnej należy składać do sędziego komisarza. Przy wnoszeniu protestu obowiązuje opłata 30 zł (nie podlega zwrotowi).

 

12. MODELOWE REGUŁY ANTYDOPINGOWE:

Wszyscy uczestnicy współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym, w tym w szczególności zawodnicy, trenerzy i wszystkie inne osoby mające związek ze współzawodnictwem sportowym w tańcu sportowym podlegają Polskim Przepisom Antydopingowym, których aktualnie obowiązująca treść jest publikowana na stronie www.antydoping.pl.

 

13. DYSKWALIFIKACJE:

Dyskwalifikacji par przy stwierdzeniu naruszenia przepisów współzawodnictwa sportowego dokonuje komisarz zawodów z własnej inicjatywy lub na wniosek członków komisji sędziowskiej.

 

14. STROJE I REKLAMA:

 1. Stroje, w których tańczą zawodnicy muszą być zgodne z charakterem danego stylu tanecznego standardowego lub latynoamerykańskiego.
 2. Stroje powinny być zgodne z przyjętymi normami dla kobiet i mężczyzn w konkurencji tańca towarzyskiego.
 3. Prawo do orzekania, czy stroje w których tańczą zawodnicy spełniają powyższe wymogi należy do wyłącznej kompetencji sędziego komisarza.
 4. Reklama umieszczona na strojach nie może być większa niż 10 cm (długość) i 4 cm (szerokość). 
 5. Reklama umieszczona na numerach startowych przez organizatora nie może być w żaden sposób ukrywana przez zawodnika.

 

15. NAGRODY:

 1. Mistrzowie i Wicemistrzowie Polski otrzymują medale, dyplomy i upominki.
 2. Pozostałe pary finałowe otrzymują dyplomy i upominki.
 3. Wszystkie pary uczestniczące w Mistrzostwach Polski otrzymują dyplomy uczestnictwa.

 

16. ZASADY SĘDZIOWANIA I PRZEBIEG MISTRZOSTW:

 1. Na Mistrzostwach Polski obowiązuje tajne sędziowanie.
 2. Ocenie sędziowskiej podlega zawodnik AMATOR.
 3. W kategorii Single Dance/OPEN w przypadku gdy zawodnik PRO zostanie zgłoszony z więcej niż jednym zawodnikiem AMATOREM, każdy taniec zostanie powtórzony, a ilość par w rundach zostanie podzielona równomiernie.
 4. Obowiązuje Skating System zliczania ocen sędziowskich.
 5. We wszystkich rundach poprzedzających finał, co najmniej 50% uczestniczących par jest typowanych do następnej rundy.
 6. W finale powinno być nie więcej niż sześć (6) par, ale jeśli zgodnie z systemem Skating, do finału kwalifikuje się więcej niż 6 par, wówczas decyzję o ilości uczestników w finale podejmuje sędzia komisarz.
 7. Ogłoszenie par awansujących do następnej rundy odbywa się natychmiast po obliczeniu wyników;

 

17. FOTOGRAFOWANIE I FILMOWANIE MISTRZOSTW:

 1. Filmowanie Mistrzostw jest dozwolone bez opłaty.
 2. Zawodnicy startujący w zawodach mogą być filmowani i fotografowani przez osoby znajdujące się na sali.
 3. Pary zgłaszające swój udział w Mistrzostwach wyrażają bezwarunkową i bezterminową zgodę na filmowanie imprezy  oraz na nieodpłatne wykorzystanie serwisu fotograficznego i filmowego dla potrzeb własnych organizatora.

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Uzupełnieniem regulaminu są przepisy organizacji współzawodnictwa sportowego w tańcu sportowym.
 2. Imprezą towarzyszącą rozegraną podczas Mistrzostw Polski będzie Turniej Tańca PRO-AM, Turniej Tańca Seniorów
 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez właściwego Wiceprezesa Zarządu PZTSport. w dniu 29 listopada 2017r.

 

KONTAKT BIURO

tel. 22 654 34 35   kom. 501 607 805

e-mail: turniej@tusietanczy.pl

czynne: pn - pt godz. 10:00 - 19:00

INFORMACJE DOTYCZĄCE STARTU NA MISTRZOSTWACH POLSKI

502 339 617

Monika Sołowiej-Sulewska

informacje dotyczące licencji zawodnika, badań lekarskich i regulaminów